About Us - Banner Image
About Us

موسسه زنان نوبل

"متحد برای صلح همراه با عدالت و برابری"

درباره ما
درباره ما                            از کجا آغاز کرده ایم

موسسه زنان نوبل در سال 2006 به همت برندگان جایزه صلح نوبل جودی ویلیامز، شیرین عبادی، وانگاری ماتائی، ریگوبرتا منچو توم، بتی ویلیامز و مایرید کوریگان مکگوایر تاسیس گردید.  ما شش زن-- که نمایندگان آمریکای شمالی و جنوبی، اروپا، خاور میانه و آفریقا هستیم -- تصمیم گرفتیم تجربیات خارق العاده خود را در تلاشی جمعی برای پیشبرد صلح، همراه با عدالت و برابری،  به یکدیگر پیوند دهیم.

در تاریخ بیش از 100 سال خود، جایزه صلح نوبل تنها به 12 زن اعطا شده است. این جایزه، افتخار بزرگی است بااینحال مسوولیت بزرگی نیز می باشد. همین احساس مسوولیت باعث شد موسسه زنان نوبل را ایجاد کنیم تا درامر تقویت تلاش هایی که در حمایت از حقوق زن در سراسر دنیا انجام می گیرد، یاری نماییم- تلاش هایی که معمولا در خفا انجام یافته و به رسمیت شناخته نمی شود.

به اعتقاد ما، معنای صلح بسیار گسترده تر ازفقدان درگیری مسلحانه است.  صلح بمعنای متعهد بودن به برابری و عدالت است؛ دنیایی دموکراتیک عاری از خشونت جسمانی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، مذهبی، جنسی و زیست محیطی، و نیز عاری از تهدید دائم این اشکال خشونت علیه زنان و درحقیقت علیه تمامی بشریت. 

ماموریت خالصانه موسسه زنان نوبل این است که از طریق همکاری برندگان جایزه صلح نوبل با یکدیگر، پرستیژ، اعتبار و شهرت جایزه نوبل به کار گرفته شود و از این رهگذر بتواند به امر ترویج، تحکیم و تقویت تلاش های پژوهشگران و فعالان حقوق زن، و نیز سازمان هایی که در سراسر جهان علل ریشه ای خشونت را مد نظر قرار می دهند، بپردازد، به گونه ای که جنبش جهانی پیشبرد عدم خشونت، صلح، عدالت و برابری را تقویم و گسترش دهد. ما ماموریت خود را با به کارگیری سه استراتژی اصلی انجام می دهیم: گرد هم آوردن و ارتباط دادن، شکل دادن و تعریف گفتگو، تمرکز و ترویج.

آرمان موسسه زنان نوبل، دنیایی دگرگون شده است، دنیایی سرشار ازامنیت، برابری و سلامتی برای همگان.

ما در خواسته خود مبنی بر مبارزه با تمامی اشکال خشونت علیه زنان تحت هر شرایطی متحد هستیم، و نیز درک می کنیم که موضوعات خاص زنان در اقصی نقاط جهان با یکدیگر تفاوت دارند. یکی از عناصر کار ما، اسپانسر کردن گردهمایی هایی های  بین المللی زنان هر دو سال یک بار—در منطقه ای متفاوت از جهان— و نیز اشاره و تمرکز بر موضوعات خاص زنان آن منطقه، می باشد.  هدف این همایش ها، تاکید بر وجوه اشتراک و افتراق زنان است، ازطریق فراهم آوردن فوروم های فراگیر و مثبت که گفتگوی معنی دار وشبکه سازی ارتباطی توسط فعالان حقوق زن در جهان را تضمین نماید—البته با هدف و تمرکز بر کنش.

این تعهد ما مبنی بر کنش و اقدام فعالانه است که ما را به یکدیگر پیوند می دهد. از اینرو، جلسات ما با کار واقعی در منطقه مورد نظر، پیش از همایش، و نیز برنامه های اتخاذ عمل پس از همایش، که موضوعات مطروحه در همایش را مدنظر قرار می دهند، همراه می باشد. از این طریق، موسسه زنان نوبل از کار معنی دار در متن، در مناطق خاص، پشتیبانی می نماید.

ما عمیقا معتقدیم که اطلاعات و افکار باید تقسیم گردد. از طریق شبکه سازی ارتباطی و کار مشترک به جای رقابت، فعالیت های همه را ارتقاء می بخشیم.  موسسه زنان نوبل متعهد به تکمیل و ارتقا فعالیت های موجود است و مصمم است از کپی برداری از کار دیگران اجتناب کند.  ما در نظر داریم زمینه های جدیدی برای گفتگو، بحث و مبادله به وجود آوریم.

امیدواریم شما نیز در اشتیاق ما نسبت به توانایی موسسه زنان نوبل در راه کمک به ایجاد صلح همراه با عدالت و برابری ازطریق کار دسته جمعی با زنان در سراسر جهان، شریک باشید.

Featuring

jody_ted_video

Jody’s TED talk–A realistic vision for world peace: TEDWomen

Our Inspiration

Our Inspiration thumbnail 2

What is Nobel Women’s Initiative?